Algemene voorwaarden verkoop

1. Al onze offertes, leveringen van materialen en prestaties van diensten zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Door het verstrekken van de opdracht doet de koper of opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van eventuele inkoopvoorwaarden die strijdig zijn met de verkoopsvoorwaarden.
2. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
3. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
4. Alle offertes, prijzen en leveringstermijnen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis van de verkoper , behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De bestelbon bindt de koper slechts na  schriftelijke bevestiging. Al onze prijzen op offertes zijn exclusief btw.
5. De levering en uitvoering van de werken geschiedt op kosten en risico van de koper of opdrachtgever.
6. De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de koper bij volledige betaling van de prijs , dit in afwijking van de bepalingen van artikel 1583 B.W.
7. De waarborg en onze verantwoordelijkheid gaan niet verder dan het vervangen van de geleverde zaak. Vorstschade valt niet onder de garantie.
8. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Het bedrag van de facturen dat , exclusief BTW, minder dan 125 euro bedraagt , wordt verhoogd met 7 euro voor verzendings en administratiekosten. Bij niet - betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is van rechtswege zonder in gebrekestelling een verwijlsintrest van  12% per jaar  verschuldigd , evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 %, met een minimum van 75,00 Euro, van het factuurbedrag .
9. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen in geval van faling, kennelijk onvermogen, wankel krediet en om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper of opdrachtgever.
10. Indien het btw tarief gewijzigd word voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt  de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief btw werd overeengekomen.
11. Klachten dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen en / of uitvoering der werken schriftelijk te geschieden.
12. In geval van betwisting  zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd
13. Herroepingsformulier : Formulier in te vullen en terug te mailen naar verkoop@vdht.be
14. De klantgegevens zullen uitsluitend intern gebruikt worden en niet worden uitgedeeld aan derden.